بچه های زمین 87 دانشگاه خوارزمی

کارنامه ارشد زمین شناسی(مهندسی،آب شناسی و تکتونیک ژئوفیزیک زیست محیطی)

1- نمرات اکتسابي

نمره به درصد

نام درس

٪۵۶

زبان عمومي وتخصصي

سفيد

رسوب شناسي وپترولوژي سنگ هاي رسوبي

٪۵۶

اب هاي زيرزميني

٪۱۰

زمين شناسي ايران

سفيد

زمين شناسي نفت

سفيد

ژئوشيمي

٪۱۳ 

سنگ شناسي وپترولوژي

سفيد

ديرينه شناسي

67 /٪۸۱

زمين شناسي مهندسي

٪۴۰ 

زمين شناسي ساختمان

سفيد

چينه شناسي

سفيد

زمين شناسي اقتصادي

٪۴۰

زمين شناسي زيست محیطی

رتبه ۱۳ مهندسی و ۲۵ آب شناسی(امین طاهری)

 ژئوفیزیک:

 زبان ۴۸٪

زمین ۶۶٪

ریاضی ۳۰٪

فیزیک ۷٪

 ۱۰ژئوفیزیک(اسماعیل دهقان)

 

                                 ۱۰                ۱۳               ۲۰
 

نمره به درصد

نام درس

٪۲۰

زبان عمومي وتخصصي

٪33

رسوب شناسي وپترولوژي سنگ هاي رسوبي

٪33

اب هاي زيرزميني

سفيد

زمين شناسي ايران

سفيد

زمين شناسي نفت

٪۴۲

ژئوشيمي

٪۴

سنگ شناسي وپترولوژي

٪۰.۵

ديرينه شناسي

٪۲۵

زمين شناسي مهندسي

٪۱۴

زمين شناسي ساختمان

سفيد

چينه شناسي

٪۴۳

زمين شناسي اقتصادي

٪۶۰

زمين شناسي زيست محيطي

 

۱۵ زیست محیطی  ۳۷ژئوشیمی  ۵۵ اقتصادی(شیرین یاور عشایری)

+ نوشته شده در  جمعه دوم تیر ۱۳۹۱ساعت 18:53  توسط امین طاهری  |